СО – район „Илинден”, продължава конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – помещения публична общинска собственост – за организиране на ученическото столово хранене в общински училища

В изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-860/21.08.2018 г., т. 4 на кмета на Столична община, Протокол № 1/08.11.2018 г. на комисия, назначена със заповед на кмета на район „Илинден“ и на основание  чл. 31, ал. 2, от НУРПТК на СОС.

СО – район „Илинден”

продължава  конкурс

за отдаване под наем на обособени части от имоти – помещения публична общинска собственост – за организиране на ученическото столово хранене в общински училища, находящи се на територията на район „Илинден”, както следва:

Обособена позиция:

1. Ученически стол  от  167.20 кв. м и ученически бюфет от  33.70 кв. м, находящи се в 113-то СУ„Сава Филаретов”, гр. София, бул. „Тодор Александров” № 177.

Месечна наемна цена:

- за ученически стол от 167.20 кв. м – 75.24 лв. без вкл. ДДС  (0.45 лв./кв. м);

- за ученически бюфет от 33.70 кв. м – 17.00 лв. без вкл. ДДС (0.50 лв./кв. м).

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Гаранция за участие в размер на 200.00 (двеста) лв., внесени по банков път в „Общинска банка“ – ФЦ „Люлин“, по банкова сметка: BG19SOMB91303319120601; BIC: SOMBBGSF, в полза на СО – район „Илинден“ и основание – гаранция за участие в конкурс „Столово хранене“.

Срок за внасяне: до 28.11.2018 г.

Място за закупуване на документацията – от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51А, вх. Б, служба АИО – фронтофис – деловодство. Срок: до 12.00 ч. на 28.11.2018 г.

Краен срок за подаване на офертите – до 16,30 ч. на 28.11.2018 г. включително, в служба АИО – фронтофис – деловодство на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А, вх. Б.

Провеждане на конкурса на 29.11.2018 г. от 10.00 ч., в сградата на район „Илинден”, ет. 3, стая 300.

Цена на книжата – 50.00 лв.  (без ДДС).

Информация на тел. 02/439 73 46 и 02/439 73 47.

 

15.11.2018