Район „Люлин“ обявява удължаване на срока на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот с предназначение за склад и магазин

ОБЯВА

СО-район “Люлин“ на основание чл. 46, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.31, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с т. 5 от Заповед №СОА18-РД09- 1107/15.10.2018 г. на Кмета на Столична община и Заповед №РЛН18-РД09-665/29.11.2018 г. на Кмета на СО-район „Люлин“, обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост с предназначение за склад и магазин, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 68134.4359.210.21.70 с площ 191.68 кв.м., находящ се в жк.“Люлин-10 м.р.“, бл. 143, етаж 1, обект 1.

Начална конкурсна цена - 508.0 лв. без ДДС (2.65 лв./кв.м.)

Специфично конкурсно условие - за склад и магазин

Място за закупуване на конкурсната документация - район ,,Люлин”, бул. ’’Захари Стоянов”, бл.327 , вх.В, ет.1- каса.

Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 29.11.2018 г. до 17.00 ч. на 13.12.2018г. в „Център за информация и услуги“ на CO - район „Люлин“, бул.’’Захари Стоянов“ №15.

Дата за провеждане на конкурса на 14.12.2018 г. от 10.00 часа в отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“, бл.327, вх.В, ет.4.

Цена на конкурсната документация - 50,00 лв. с ДДС.

Гаранция за участие - 300,00 лева.

Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. ’’Захари Стоянов” №15, Отдел „РКТД”, тел.02 92 37 234/286/

29.11.2018