Район „Нови Искър” обявява конкурс за: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър"

Столична община – район „Нови Искър”, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-1031/01.10.2018 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 – 3 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 3, чл. 32 и чл. 34 ог Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 19 от Наредбата за общинската собственост, обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, актуван с АОС № 4151/21.09.2017 г. и представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 146,82 кв. м (мазе) с идентификатор 00357.5348.1265.7.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се на ниво – 1 (минус едно) в сграда с идентификатор 00357.5348.1265.7 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5348.1265 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“, със самостоятелен вход от ул. „Зорница“.

Начална конкурсна цена на месец, определена от лицензиран оценител: 117.50 лв. (сто и седемнадесет лева и петдесет стотинки) на месец без ДДС, респ. 141.00 лв. (сто четиридесет и един лева) с ДДС.

Кандидатите се оценяват по следния критерий: Най-висока предложена месечна наемна цена: на първо място се класира участникът, предложил най-висока цена.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения: от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър. ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: всеки работен ден от 19.11.2018 г. до 18.12.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Гаранция за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър", IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр. София, клон „Денкоглу" № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община – район „Нови Искър", с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле" № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта конкурсът ще бъде продължен с 14 (четиринадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на CO: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър": www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа", и на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община – район „Нови Искър".

За информация: СО – район „Нови Искър”, отдел УОСЖФРКТД – тел.: 02 9917333.

 


 

19.11.2018