Район „Панчарево“ провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Панчарево“ – СО, за поставяне на преместваеми обекти (павилиони), със специфично конкурсно условие „за лотарийни игри“

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СО – район „Панчарево“, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 433 по Протокол № 56 от 28.06.2018 г. и в изпълнение на Заповед № СОА18-РД98-31/21.08.2018 г. на кмета на Столична община провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Панчарево“ – СО,  за поставяне на преместваеми обекти (павилиони), със специфично конкурсно условие „за лотарийни игри“, за следните обекти:

Обособена позиция № 1 – терен за поставяне на преместваем обект (павилион) с площ 10 кв. м за „лотарийни игри“, по индивидуален архитектурен проект съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема, кв. 38, в с. Бистрица,  ул. „Никола Крушкин – Чолака“. Начална месечна цена – 80,80 лв. без ДДС (осемдесет лева и осемдесет стотинки), (8,08 лв. за 1 кв. м).

Обособена позиция № 2 – терен за поставяне на преместваем обект (павилион)  с площ 15 кв. м за „лотарийни игри“, по унифициран архитектурен проект съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема № 2, кв. 1, в  с. Герман, пл. „Иван Вазов". Начална месечна цена – 118,05 лв. (сто  и осемнадесет лева и пет стотинки ) без ДДС, (7,87 лв. за 1 кв. м).

Обособена позиция № 3 – терен за поставяне на преместваем обект (павилион) с площ 20 кв. м за „лотарийни игри“, по унифициран архитектурен проект съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема № 2,  кв. 17, в с. Долни Пасарел, ул. „.Люлин“.  Начална месечна цена – 154,40 лв. (сто петдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС, ( 7,72 лв. за 1 кв. м) .

Обособена позиция № 4 – терен за поставяне на преместваем обект (павилион) с площ 15 кв. м за „лотарийни игри“, по типов архитектурен проект съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема за кв. 40а, в с. Железница, ул. „Искърска“.  Начална месечна цена – 116,70 лв. (сто и шестнадесет лева и седемдесет стотинки) без ДДС, (7,78 лв. за 1 кв. м).

Обособена позиция № 5 – терен за поставяне на преместваем обект (павилион) с площ 15 кв. м за „лотарийни игри", по типов архитектурен проект съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема № 3 за кв. 17, в с. Панчарево, ул. „Васил Левски“. Начална месечна цена – 121,95 лв. (сто двадесет и един лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС, (8,13 лв. за 1 кв. м) .

Обособена позиция № 6 – терен за поставяне на преместваем обект (павилион) с площ 20 кв. м за „лотарийни игри“, по унифициран архитектурен проект съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема за кв. 23, в с. Кривина, ул. „Розова градина“. Актуван  с АОС № 3111/12.07.2012 г. Начална месечна цена – 156,20 лв. (сто петдесет и шест лева и двадесет стотинки) без ДДС, (7,81 лв. за 1 кв. м).

Обособена позиция № 7 – терен за поставяне на преместваем обект (павилион) с площ 15 кв. м за „лотарийни игри", по типов архитектурен проект съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема № 6 за кв. 20а, в с. Казичене, ул. „Цар Борис III“. Актуван с АОС № 4848/29.05.2014 г. Начална месечна цена – 154,40 лв. (сто петдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС, (7,72 лв. за 1 кв. м) .

Обособена позиция № 8 – терен за поставяне на преместваем обект (павилион) с площ 15 кв. м за „лотарийни игри“, по унифициран архитектурен проект съгласно одобрена от гл. архитект на гр. София схема № 4 за кв. 103, в с. Лозен, ул. „Явор“/„Съединение“.  Начална месечна цена – 118,80 лв. (сто и осемнадесет лева и осемдесет стотинки) без ДДС,  (7,92 лв. за 1 кв. м).

Цена на конкурсната документация: 60.00 (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: по 100 (сто) лв. с вкл. ДДС за всеки един обект/позиция.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – каса „Приходи“ на район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“  № 230.

Краен срок за закупуване на документация: до 16:00 ч. на 18.12.2018 г.

Краен срок за подаване на оферти в деловодството: до 16:00 ч. на 18.12.2018 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класация на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 19.12.2018 г. в 10:00 часа в административната сграда на район „Панчарево“, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-530, e-mail : so_pancharevo@abv.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2018