ДКЦ VI - София ЕООД обявява конкурси за отдаване под наем за срок от 3 години на терени от 1 кв.м. за поставяне на автомати за топли напитки и закуски

07.04.2016

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на свободен нежилищен имот, с. Казичене, за книжарница

06.04.2016

Район Надежда открива процедура за конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на едноетажна сграда за извършване на търговия с нехранителни стоки

31.03.2016

Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на едноетажна сграда, с. Казичене, с предназначение магазин за хранителни стоки

30.03.2016

Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения за лекарски кабинет в здравната служба в кв. Суходол

18.03.2016

ДКЦ XII – София ЕООД продължава с 14 дни срока за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на обособено помещение - кафе

18.03.2016

Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти в конкурса за отдаване под наем на терени на територията на района

16.03.2016

Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина (14.03.2016)

14.03.2016

ДКЦ XIV - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на зала в сутерена на сградата на дружеството

14.03.2016

Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство - залесяване в горските територии

11.03.2016