Район Надежда открива процедура за конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на едноетажна сграда за извършване на търговия с нехранителни стоки

РАЙОН „НАДЕЖДА“

на основание заповед №СОА-РД09-621/10.03.2016 г. на Кмета на Столична община и на основание чл. 30 ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС , чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 19 ал. 1 от Наредбата за общинската собственост:

1. Откривам процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на свободен нежилищен имот частна общинска собственост, находящи се на територията на “Надежда”, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет както следва: 
1.1. Недвижим имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда находяща се ж.к. Надежда - 1 част, кв. 130, м. „Надежда 1а и 1б“ по действащ регулационен план с идентификатор 68134.1386.517.8., АОС 2166/10.02.2015 г. с площ 27 кв.м. – с предназначение извършване на търговска дейност с нехранителни стоки. 
Начална наемна цена 68,00 лв./ месечно без ДДС

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО - район "Надежда", гр. София, ул."Кирил Дрангов” 55, стая - 101 каса от 31.03.2016 г. до 03.05.2016г. /включително/ от 08,30 ч. до 16,30 ч. всеки работен ден.

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие: 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО район „Надежда”, ул. „Кирил Дрангов“ 55 етаж 1 фронт офис, срок на подаване от 31.03.2016 г. до 16,30 ч. на 03.05.2016 г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. Кирил Дрангов 55 от 10,00 часа на 04.05.2016 г. в заседателната зала.

7. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район Надежда.

8. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район Надежда, ул. „Кирил Дрангов“ 55, стая116, тел: 495-11-39,60,61.

9. Оглед на общинският имот предмет на конкурса може да бъде извършен всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа.
31.03.2016