ДКЦ XIV - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на зала в сутерена на сградата на дружеството

„ДКЦ 14 - София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение - зала, находящо се в сутерена на сградата на дружеството – гр.София, ул.”Д-р Ст. Сарафов” № 7, с площ от 86 кв.м. и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 300 (триста) лева, без вкл.ДДС

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 300 (триста) лева, без вкл. ДДС и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация: 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането й в касата на дружеството от зав. адм. служба на 4-ти етаж в сградата на “ДКЦ 14 - София” ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 31.03.2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: до 15.00 ч. на 01.04.2016 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 04.04.2016 г.

За справки: тел.02/ 952 13 63
14.03.2016