Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на свободен нежилищен имот, с. Казичене, за книжарница

СО- РАЙОН ПАНЧАРЕВО, на основание чл. 46, ал. 1, т. 3, т. 11 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и 2 от Закон за общинската собственост, чл.30, ал.3 и чл.31, във връзка с чл. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-622/10.03.2016 г. на Кмет на Столична община и Решение № РПН16-ВК08-326/2/31.03.2016 г. на Кмета на район Панчарево обявява конкурс за „Отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост АОС 4838/15.04.2014 г., представляващ едноетажна сграда с идентификатор 35239.6102.327.1 с площ 102 кв.м., попадаща в УПИ ХVІІІ за КОО, озеленяване и трафопост, кв. 37, с. Казичене, със специфично конкурсно условие „За книжарница”.

Начална конкурсна цена: 189,00лв. на месец без ДДС

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. с вкл. ДДС.

Гаранция за участие: 200 лв.

Място за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: Район Панчарево, с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация до 16:00 ч. на 05.05.2016 г.

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 ч. на 05.05.2016 г.

Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 09.05.2016 г. от 11:00 часа в административната сграда на Район Панчарево, находяща се в с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230.

Адрес и телефон на организатора: с.Панчарево, ул. Самоковско шосе № 230, ет. 3, ст. 308, тел. 02/97-60-522, 97-60-531, e-mail: so_pancharevo@abv.bg
06.04.2016