Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти в конкурса за отдаване под наем на терени на територията на района

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД98-10/29.01.2016 г. на Кмета на Столична община и във връзка с Доклад № РСР16- РД98-3/14.03.2016 г., от дейността на комисията назначена със Заповед № РСР16-РД98-2/14.03.2016 г., в конкурс с предмет „Отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика”

ОБЯВЯВА:

Удължава сe с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика”, за следните обекти:
1. Терен, находящ се на ул. „Подполк. Калитин”, срещу бл.211-211 А;
2. Терен, находящ се на ул. „Първа българска армия” №163.

I. Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО - район „Сердика” конкурсна документация.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12:00 ч. на 29.03.2016 г.

Краен срок за представяне на оферти: до 16:00 ч. на 29.03.2016 г. в деловодството на СО - район „Сердика”, ет. 2,.ст. 225

II. На 30.03.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала на СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, етаж.4, ще се разгледат постъпилите оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени - публична общинска собственост, находящи се на територията на СО - район „Сердика””.

III. Цена на конкурсната документация: 120 лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО - район „Сердика”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 88, ст. 214 - всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. и се получава от деловодството - ст. 219. Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18,921 80 41.

*3а всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделен депозит за участие

IV. Заповедта да бъде публикувана в електронната страница на Столична община и поставена на таблото на СО - район „Сердика”.
16.03.2016