Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство - залесяване в горските територии

Столична община обявява открит конкурс за възлагане на дейностите по възпроизводство - залесяване в горските територии, собственост на Столична община в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство „София” в района на действие на Регионална дирекция по горите - София, съгласно проектираните мероприятия в лесоустройствения и проект.

Те включват: почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, залесяване и попълване на горски култури, отглеждане на горски култури в горските територии общинска собственост, посочени в т. 2 от заповед № СОА16-РД09-627/11.03.2016 г.

Възложител: Столична община, адрес: София, ул. „Московска” № 33, тел.: 952 5083, факс: 9522774, електронен адрес www.sofia.bg, лице за контакт инж.Тодор Тодоров.

Заповед № СОА16-РД09-627/11.03.2016 г.
Документация

*** 
Заповед за класиране на участници № СОА16-РД09-699/04.04.2016 г.
11.03.2016