ДКЦ XII – София ЕООД продължава с 14 дни срока за подаване на оферти за конкурса за отдаване под наем на обособено помещение - кафе

„ДКЦ XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 обявява, че поради липса на подадени оферти за публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - Обособено помещение - кафе, със санитарен възел, с обща площ от 50 кв.м., заедно с прилежащите му 1.09 кв.м. от общи части от сградата, находящо се на приземния етаж (северна страна със самостоятелен вход) на база 2, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 14 дни, съгласно заповедта за откриване на конкурса.

Всички останали условия остават непроменени. Имотът ще се ползва като кафе.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена е в размер на 450 лв. без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 50 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401.

Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 01.04.2016 г.

Цена на конкурсната документация: 5 лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ XII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 01.04.2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 01.04.2016 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 04.04.2016 г. от 09.30 часа.

За справки: тел:02/9271435 - Иванка Атанасова
18.03.2016