ДКЦ VI - София ЕООД обявява конкурси за отдаване под наем за срок от 3 години на терени от 1 кв.м. за поставяне на автомати за топли напитки и закуски

На основание чл. 27, ал. 3, във връзка с ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет и Заповед № 165/05.04.2016 г. на Управителя на „Диагностично консултативен център VI - София” ЕООД, ще се проведат конкурси за отдаване под наем на имоти - обособени части от капитала на „ДКЦ VI - София” ЕООД, находящ се в гр. София, район „Илинден”, ул. ”Коньовица” № 65, а именно:

Терен от 1 кв.м., находящ се в сградата на „ДКЦ VI - София” ЕООД, фоайето на корпус „А”, ет. 1, до аптеката, за поставяне на 1 (един) брой автомат за топли напитки - 100 (сто) лева без ДДС.

Терен от 1 кв.м., находящ се в сградата на „ДКЦ VI - София” ЕООД, фоайето на корпус „А”, ет. 1, до входа на НКБ, за поставяне на 1 (един) брой автомат за топли напитки - 100 (сто) лева без ДДС.

Терен от 1 кв.м., находящ се в сградата на „ДКЦ VI - София” ЕООД,фоайето на корпус „А”, ет. 2, в дясно от стълбите, за поставяне на 1 (един) брой автомат за топли напитки - 80 (осемдесет) лева без ДДС.

Терен от 1 кв.м., находящ се в сградата на „ДКЦ VI - София” ЕООД, фоайето на корпус „А”, ет. 1, до входа на НКБ, за поставяне на 1 (един) брой автомат за закуски - 100 (сто) лева без ДДС.

Срок договор за наем на всеки един от имотите: З (три) години.

Предмет на развивана търговска дейност: съгласно изискванията на чл. 5 от Наредбата за общинските лечебни заведения на СОС.

Депозит за участие, в размер на 10 % от началната конкурсна месечна вноска за всеки имот, който се внася в касата на „ДКЦ VI - София” ЕООД, находяща се в сградата на лечебното заведение, ет. 2 до 16.30 часа на 21.04.2016 г.

Конкурсни документации: закупуват се всеки работен ден до 16.30 часа на 20.04.2016 г. от касата на лечебното заведение, на единична цена от 20 (двадесет) лева.

Срок и място за подаване на конкурсни предложения: до 16.30 часа на 21.04.2016 г. в деловодството на „ДКЦ VI - София” ЕООД, находящо се в сградата на лечебното заведение, ет. 3.

Срок за оглед на имотите: всеки работен ден от 07.04.2016 г. до 21.04.2016 г. от 9.00 часа до 16.30 часа.

Провеждане на конкурса: 09.30 часа на 22.04.2016 г. в сградата на „ДКЦ VI - София” ЕООД от конкурсна комисия, назначена с моя заповед.

Документи за участие в конкурсните процедури: 
Заявление за участие в конкурсна процедура за отдаване под наем на имот-обособена част от капитала на „ДКЦ VI - София” ЕООД - образец; Административни сведения - образец; Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията не по-късно от 20.03.2015 г. за ЮЛ и ЕТ; Оригинал на нотариално заверено пълномощно в случай на участие чрез пълномощник; Декларация за оглед на имота - образец; Удостоверение за наличие/липса на задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от ДОПК - оригинал; Декларация, че кандидатът не е лишен от право да упражнява търговска дейност не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация - образец; Ценово предложение - образец; Доказателства за търговски опит и репутация на кандидата; Документ за внесен депозит - копие; Документ за закупена конкурсна документация - копие.

Критерии за оценяване на предложенията: 
Класирането се извършва на база максимален брой събрани точки. 
Основни критерии: 
1 .Цена 
За всяко предложено увеличение в размер на 5% над първоначалната конкурсна наемна цена - 10 т. 
(Пр. При първоначална конкурсна наемна цена 100 лева, предложение за 105 лева получава 10 т., предложение за 110 лева получава 20 т. и т.н.)

2. Опит по договори за наем на имоти общинска/държавна собственост, както и на имоти, собственост на лечебни заведения 
Максимален брой точки - 20. За опит до 3 година - 10 т., за опит между 3 и 5 години - 15 т., за опит над 5 години - 20 т. 
За кандидати получили равен брой точки, класирането в конкурса се извършва на база най-висока предложена наемна цена.

Изисквания към кандидатите: 
В конкурса имат право да участват кандидати - български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и техни обединения, които нямат задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 и чл. 162, ал. 2 от ДОПК и не са лишени от право да упражняват търговска дейност. Юридическото лице не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация.

07.04.2016