Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина (14.03.2016)

Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина намираща се в горските територии - собственост на Столична община, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство София“ и в териториалния обхват на ТП „Държавно ловно стопанство Витиня“в района на действие на Регионална дирекция по горите – София.

Предмет и обект на процедурата - сключване на договор с изпълнител за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина в горски територии, собственост на Столична община, намираща се в землищата на с. Желява, кв. Горна Баня, с. Железница, с. Бистрица, кв. Суходол, с. Войнеговци и гр. Бухово - подробно описани по отдели и подотдели в документацията за участие и посочени като местоположение в технологичните планове, по обекти посочени в Заповед № СОА16-РД09-645/12.03.2016 г.

Възложител - Столична община, адрес: София, ул. „Московска“ № 33, тел. 9525083, факс 9522774, електронен адрес www.sofia.bg, лице за контакт инж. Тодор Тодоров tit_uozg@abv.bg.

Заповед № СОА16-РД09-645/12.03.2016 г.
Документация 

*** 
Заповед за прекратяване на процедурата № СОА16-РД09-703/04.04.2016 г.

14.03.2016