Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години обект в 83 ОУ „Елин Пелин" - с. Панчарево за организиране на ученическото столово хранене

13.09.2010

Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години обект в 191 ОУ „Отец Паисий" - с. Железница за организиране на ученическото столово хранене

13.09.2010

Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години обекти в 192 СОУ „Хр. Ботев" - с. Бистрица за организиране на ученическото столово хранене

13.09.2010

Район „Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имоти общинска собственост

27.08.2010

Район „Панчарево” обявява конкурс конкурс за отдаване под наем за срок от 7 /седем/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение /шестограм/ с площ 60.00 кв.м., включващо 10 метални клетки, находящо се в с. Лозен, ул. ”Янко Панайотов” № 38, Район „Панчарево”

27.08.2010

Район “Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо част от стопанска сграда в с. Волуяк /бивша баня/, отредено за стопанска дейност

24.08.2010

Район “Красно село” открива конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинско училище 25 СОУ „Д-р Петър Берон", на територията на район „Красно село" /ученически стол и бюфет/

23.08.2010

Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на помещения – публична общинска собственост на територията на район „Илинден”

20.08.2010

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти - частна общинска собственост, представляващи 10 бр. магазинни помещения помещения и тоалетна, находящи се в подлез „Източна порта на Сердика” под бел. „Кн. А. Дондуков” за извършване на търговска дейност, съвместима с качеството на подлеза на археологически обект и паметник на културата

20.08.2010

Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. "Станке Димитров” 83

16.08.2010