Район “Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на бул. "Станке Димитров” 83

Район “Надежда”

І. Столична община - район “Надежда”, на основание заповед № РД-09-1215/05.08.2010 г. на кмета на СО, обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, за следния обект:

1. Общински имот, находящ се в УПИ ІV, кв.73, м. ”Бул. Станке Димитров” 83, с площ 3353 кв.м., АОС №1698/2010 г. с начална цена – 1855 лв. за обекта месечно без ДДС.

ІІ. Място за закупуване на конкурсната документация – СО – район “Надежда”, гр.София, ул. “Кирил Дрангов” №55, стая № 101 .

ІІІ. Цена на конкурсната документация – 60.00 лева с включено ДДС.

ІV. Размер на гаранцията за участие – 100.00 лева.

V. Срок на подаване на офертите – до 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса в електронната страница на СО и в един национален ежедневник.

VІ. В случай, че в обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде удължен с 15 дни.

VІІ. Адрес и телефон на организатора: София ул. “Кирил Дрангов” №55, стая 116, тел.: 495 11 39; 60; 61.

 

Кмет на район “Надежда”:
/инж. Д. Димов/

16.08.2010