Район „Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имоти общинска собственост
СО “Надежда”,
гр.София , ул. ”Кирил Дрангов” №55І. Столична община, район “Надежда”, на основание заповед № РД-09-08-56/17.08.2010 г. на Кмета на СО, обявява конкурс за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имоти общинска собственост както следва:

1. Поземлен имот пл. №611, кв. 73, ст.72,73, м. ”Бул. Ломско шосе”, ул. ”Кирил Дрангов” №83 с площ 347 кв.м. АОС №1193/2003 г. с начална конкурсна наемна цена - 0.70 лв на кв.м. месечно./без ДДС/.

2. Поземлен имот пл. №607, кв. 73, м. ”Бул. Ломско шосе”, ул. ”Свети Климент” № 25 с площ 310 кв.м. АОС №441/ 1997 г. с начална конкурсна наемна цена - 0.75 лв. на кв.м. месечно /без ДДС/.

3. Поземлен имот пл. № 735, в УПИ ІІІ-735, 736, 737, 738, 740, 741 об. кв. 10, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии – част север”, ул. ”23-ти Декември” №23 с площ 336 кв.м. АОС № 807/1999 г. с начална конкурсна наемна цена - 0.72 лв на кв. м. месечно /без ДДС/.

4. Поземлен имот в УПИ ХІІ, кв.10. м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии – част север” с площ 333 кв.м., АОС №1690/2010 г с начална конкурсна наемна цена - 0.72 лв на кв.м. месечно /без ДДС/.

5. УПИ ІІІ ж.с., кв.9, м. ”Надежда” с площ 400 кв.м. АОС №1253/2004 г. с начална конкурсна наемна цена - 0.72 лв на кв.м. месечно /без ДДС/.

ІІ. Място за закупуване на конкурсната документация – СО район “Надежда”, гр.София, ул. “Кирил Дрангов” №55, стая № 101 .

ІІІ. Цена на конкурсната документация – 100.00 лева с включено ДДС.

ІV. Размер на гаранцията за участие – 100.00 лева.

V. Срок на подаване на офертите – 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса в електронната страница на СО и в един национален ежедневник.

VІ. В случай, че в обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде удължен с 15 дни.

VІІ. Адрес и телефон на организатора: София, ул. “Кирил Дрангов” №55, стая: 116, тел.: 495 11 39, 495 1160, 61.

 

Кмет на район “Надежда”:
/инж.Д.Димов/

27.08.2010