Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години обект в 191 ОУ „Отец Паисий" - с. Железница за организиране на ученическото столово хранене
СО - Район „Панчарево",
 

на оснвание Заповед № РД-09-942/09.06.2010 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години за организиране на ученическото столово хранене в 191 ОУ „Отец Паисий" - с. Железница за следния обект:

Ученически бюфет в 191 ОУ „Отец „Паисий" - с. Железница, АОС № 1159/1998 г., с площ от 12 кв.м.
Начална конкурсна цена за ученическия бюфет - 4.66 лв. без ДДС.

Цена на конкурсните книжа - 50 лв. с ДДС.

Място за закупуване на конкурсни книжа - с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" №52.

Краен срок за закупуване - 16.00 ч. на 24.09.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 ч на 24.09.2010 г.

Гаранция за участие - 150 лв.

Конкурсът ще се проведе на 27.09.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 /бивше 52/.

Справки: Н. Стоилов, тел.: 97-60-510.

13.09.2010