Район “Красно село” открива конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинско училище 25 СОУ „Д-р Петър Берон", на територията на район „Красно село" /ученически стол и бюфет/

СО - район „Красно село",

на основание заповед № РД-09-1225/09.08.2010 г. на кмета на Столична община и във връзка с чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичния общински съвет, приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 577 по Протокол 84 от 20. 07.2006, доп. с Решение № 201 по Протокол № 103 от 22.03.2007, изм. и доп. с Решение № 456 по Протокол №17 от 24.07.2008, изм. и доп. с Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009, Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г./ открива конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинско училище на територията на район „Красно село" /ученически стол и бюфет/, а именно:

1. Ученически стол / бюфет с обща площ - 247.68 кв.м., находящ се в 25 СОУ „Д-р Петър Берон", адрес - ул. „Балканджи Йово" № 22, район „Красно село", гр.София

  • размер на гаранцията за участие - 1500 лв. с ДДС;
  • цена на конкурсната документация - 100 лв. с ДДС;
  • краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса - 17.00 ч. на 20.09.2010 г.
  • място за закупуване на конкурсната документация и подаване на оферти - служба „Деловодство" на район „Красно село", бул. „Цар Борис III" № 124

Конкурсът ще се проведе на 21.09.2010 г. в 10.00 ч. в сградата на районна администрация „Красно село".

Адрес на организатора: гр. София, бул. „Цар Борис" III № 124.

Телефон за информация: 02 8951116; 02 8951159.

23.08.2010