Район “Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо част от стопанска сграда в с. Волуяк /бивша баня/, отредено за стопанска дейност

СО район “Връбница”,
бул. “Хан Кубрат”, бл.328, вх.”Б”,

на основание Заповед № РД 09-08-50/10.08.2010 г. на Кмета на Столичната община обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

I. Предмет на конкурса – отдаване под наем на

1.1. Помещение, представляващо част от стопанска сграда в с. Волуяк /бивша баня/ с площ 164.00 кв.м., АОС № 24/13.12. 1996 г., отредено за стопанска дейност.

Начална месечна наемна цена: 160.00 лв. /без ДДС/.

Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

ІІ. Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО  район „Връбница” - бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16.00 ч. на 10.09.2010 г.

Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. /с включен ДДС/.

Гаранция за участие в конкурса: 100.00 лв.

ІІІ. Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 20.09.2010 г. в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 102.

ІV. Разглеждане и оценяване на предложенията на 21.09.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на район “Връбница”, стая № 402.

Тел. за връзка: 495-77-53; 54; 56

 

Кмет на СО – Район „Връбница”
Младен Младенов

24.08.2010