Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години обекти в 192 СОУ „Хр. Ботев" - с. Бистрица за организиране на ученическото столово хранене
СО - Район „Панчарево",
 

на оснвание Заповед № РД-09-960/09.06.2010 г. на Кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 /две/ учебни години за организиране на ученическото столово хранене в 192 СОУ „Хр. Ботев" - с. Бистрица за следните обекти:

1. Ученически стол в 192 СОУ - „Христо Ботев" - с. Бистрица, АОС № 923/1998 г. с площ 430 кв.м.
Начална конкурсна цена за ученическия стол - 166.84 лв. без ДДС.

2. Ученически бюфет в 192 СОУ - „Христо Ботев" - с. Бистрица, АОС № 923/1998 г., с площ от 6 кв.м.
Начална конкурсна цена за ученическия бюфет - 2.33 лв. без ДДС.

Цена на конкурсните книжа: 80 лв. с ДДС.

Място за закупуване на конкурсни книжа - с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" №52.

Краен срок за закупуване - 16.00 ч. на 24.09.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти - 16.00 ч. на 24.09.2010 г.

Гаранция за участие - 150 лв.

Конкурсът ще се проведе на 27.09.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район "Панчарево", с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 /бивше 52/.

Справки: Н. Стоилов, тел. 97-60-510.

13.09.2010