Столичната община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, част от приземен етаж в сградата на 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков” – ж.к.. „Дружба” 2 ч. , район „Искър” за учебно заведение.

26.03.2010

Район „Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем иа свободни, нежилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци"

25.03.2010

Район „Витоша” обявява конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район “Витоша”

23.03.2010

Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 50 кв.м. /бившо кметство/, находящо се в с. Лозен

22.03.2010

Район "Нови Искър" удължава срока за провеждане на конкурс за отдаване под наем на бюфети за организиране на ученическо хранене на общински учебни заведения на територията на район „Нови Искър”

18.03.2010

Район “Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район "Кремиковци", гр. Бухово

02.03.2010

Район „Банкя" удължава срока на обявените конкурси за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, намиращи се на територията на район „Банкя"

02.03.2010

Столичната община уведомява, че търгът за продажба на имот - частна общинска собственост, мансарден обгорял апартамент № 18, находящ се на ул. „Криволак” № 48, район „Лозенец”, ще се проведе на 26.02.2010 г.

23.02.2010

Район "Връбница" продължава срока за подаване на оферти за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ

22.02.2010

Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо хранене, в общински имот - публична общинска собственост - професионална гимназия по изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов”

18.02.2010