Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо хранене, в общински имот - публична общинска собственост - професионална гимназия по изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов”
Столичната община - район "Сердика",


На основание чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с чл.52 от същата Наредба и в изпълнение на Заповед № РД – 09-131/03.02.2010 г. на Кмета на Столична Община обявява:
 

На 23.03.2010 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО – район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” №88, етаж 4, ще се проведе конкурс за организиране на ученическо хранене, в общински имот публична общинска собственост:

Професионална гимназия по изобразителни изкуства „Проф. Николай Райнов” Адрес: кв. ”Орландовци”, ул. ”Проф. Николай Райнов” №2

Бюфет с площ: 58.32 кв.м.

Начална месечна наемна цена: 36.45 (тридесет и шест лева и четирдесет и пет стотинки) без ДДС.

Крайният срок за закупуване на конкурсна документация е до 12.00 часа на 22.03.2010 г.

Крайният срок за представяне на оферти е 16.00 часа на 22.03.2010 г. в деловодството на СО-район „Сердика” ет.2, ст.225.

Гаранция за участие: 100 лв. с ДДС. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на оригинален документ за внесена сума по сметка на СО - район „Сердика”:

BG 49SOMB91303327755001
BIC SOMBBGSF
Общинска банка, финансов център Мария Луиза, №88 или

оригинал от приходен касов ордер за внесена сума в касата на района, в срока, определен за представяне на офертите.

Конкурсната документация се заплаща на касата на СО - район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88 – всеки работен ден от 09.00 ч до 17.00 ч. и се получава от деловодството.

Цената на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС.

Лице за контакти: Красимир Александров, тел.: 931 51 18, 921 80 41.

18.02.2010