Район „Витоша” обявява конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район “Витоша”

Район “Витоша”

І. В изпълнение на заповеди № РД-09-231/16.02.2010 г.; РД-09-232/16.02.2010 г; РД-09-233/16.02.2010 г; РД-09-237/16.02.2010 г; РД-09-239/16.02.2010 г.; РД-09-241/16.02.2010 г.; РД-09-243/16.02.2010 г. на кмета на Столична община и чл.41, ал.(1) от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл. 46 от ЗМСМА, район „Витоша” обявява конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район “Витоша”, за следните обекти:

1. 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”, ул.”Ген. Суворов” № 36, кв. Павлово – стол и бюфет
2. 26 СОУ „Йордан Йовков”, ул. „Кореняците” № 40, кв. Княжево – стол и бюфет
3. 5 ОУ „Иван Вазов”, ул.”Симеон Радев” № 31, кв. Павлово – стол и бюфет
4. 50 ОУ „Васил Левски”, ул.”Бела Дона” № 1, кв. Драгалевци – стол и бюфет
5. 52 ОУ „Цанко Церковски”, бул.”Ал. Пушкин” № 112, кв. Бояна – бюфет
6. 64 ОУ „Цар Симеон Велики”, ул.”Симеоновска” № 1, кв. Симеоново – стол и бюфет 7. 86 ОУ „Св.Климент Охридски”, ул.”Брезова гора” № 1, с. Владая – бюфет.

ІІ. Цена на конкурсните книжа: 80 лева без ДДС, невъзстановима сума.

ІІІ. Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 300.00 /триста/ лв., която се внася преди депозиране на документите за участие.

ІV. Утвърдената документация за участие в конкурса да се закупува от касата на район “Витоша” – гр. София, ул. „Слънце” № 2, стая № 43, I етаж всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. в периода от 25.03.2010 г. до 26.04.2010 г.

Краен срок за подаване на офертите за участие в конкурса, в деловодството на район „Витоша” - гр. София, ул. „Слънце” № 2, е 16:00 часа на 27.04.2010 г.

V. Конкурсът да се проведе от 28 до 30 април 2010 г., съгласно графика посочен в конкурсната документация в сградата на СО – район “Витоша” – гр. София, ул. „Слънце” № 2, заседателна зала.

23.03.2010