Район “Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район "Кремиковци", гр. Бухово
Район “Кремиковци”
 

Във връзка с провеждане на отложения от 23.02.2010 г. конкурс и на основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 30, ал.З и чл. 31, ал..1, ал,2 и ал.З от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № РД-09-33/ 12.01.2010 г. ка кмета на Столична община, обявява конкурс:

1. За отдаване под наем на свободен, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на район "Кремиковци", съгласно обявата на информационното табло на района.

*Конкурс "К-8-02.2010"

  • ОБЕКТ № 1 – Терен с площ от 9 600 кв.м., представляващ УПИ X, кв.55, находящ се в р-н „Кремиковци", гр. Бухово, с намиращите се в терена общински обор с площ - 147 кв.м. и паянтова сграда за сено с площ – 200 кв.м., за складиране на селскостопанска техника и селскостопанска продукция.

Начална конкурсна месечна наемна цена на общинския обор - 90 лв., без вкл ДДС.

Начална конкурсна месечна наемна ценя на сграда за сено - 80 лв., без вкл.ДДС.

Начална конкурсна месечна наемна цена на общинския терен - 1520 лв., без вкл.ДДС.

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район “Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник/: Центьр за административно и информационно обслужване - район „Кремиковци”, кв. Ботунец – 1870, ет. 1. до 09.03.2010 г. включително, всеки работен ден от 8.30 до 1 7.00 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци”, кв. Ботунец -1870, 10.03.2010 г. от 10:00 часа.

7. Организатор на конкурса: СО - район „Кремиковци”, кв.Ботунец 1870, тел.: 994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН ”КРЕМИКОВЦИ “
/ИВАЙЛО ПАНЕВ/

02.03.2010