Район "Нови Искър" удължава срока за провеждане на конкурс за отдаване под наем на бюфети за организиране на ученическо хранене на общински учебни заведения на територията на район „Нови Искър”
Столичната община - район "Нови Искър",
 

на правно основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК и Заповеди№№,РД-09-1907/30.11.09 г., РД-09-1908/30.11.09 г., РД-09-1909/30.11.09 г., РД-09-1910/30.11.09 г., на Кмета на Столична община удължава срока за провеждане на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на бюфети за организиране на ученическо хранене на общински учебни заведения на територията на район „Нови Искър”- СО”, както следва:

1. 160 ОУ, „Св.св.Кирил и Методий”, с. Чепинци, ул. ”Стара планина” № 22, с обща площ 10.00 /десет/ кв.м., с начална месечна наемна цена 6 /шест /лева без ДДС.

2. 172 ОУ „Васил Левски”, кв. ”Гниляне”, ул. ”Христо Ботев” № 51, с обща площ 35.00 /тридесет и пет/ кв.м., с начална месечна наемна цена 20 /двадесет/ лева без ДДС.

3. 171 ОУ “Стоил Попов”, кв. ”Кумарица”, ул. ”Светлина” № 26, с обща площ 67.00 кв.м., с начална месечна наемна цена 30 /тридесет/ лева без ДДС.

4. 176 ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Негован, ул. ”Училищна” № 6, с обща площ 15.00 кв.м., с начална месечна наемна цена 6.00 /шест/ лв. без ДДС.

Закупуването на документацията за четирите конкурса става в сградата на СО – район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, кв. ”Кумарица”, ул. ”Искърско дефиле” № 123, фронт офис, каса, при цена 50 /петдесет/ лева без ДДС.

Цената е за всеки конкурс поотделно.

Всеки кандидат може да участва и в четирите конкурса поотделно.

При подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 100 /сто/ лева за всеки конкурс поотделно, внесена по сметка на СО - район „Нови Искър”:

IBAN: BG63SOMB91303324904501,
BIC: SOMBBGSF,
Общинска банка АД, клон „Денкоглу” № 28.

Срок за подаване на офертите в СО - район „Нови Искър", бул. ”Искърско дефиле” № 123, фронт офис от 19.01.2009 год. до 02.02.2010 год. включително, всеки ден от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17: 00 часа.

Срокът важи и за четирите конкурса.

Конкурсите за четирите училища ще се проведат на 03.02.2010 г. от 10:00 часа в СО - район „Нови Искър, гр. Нови Искър, кв. ”Кумарица”, ул. ”Искърско дефиле” № 123, ритуална зала.

За информация: СО - район „Нови Искър”, отдел „Човешки ресурси и правно - административно обслужване”, тел.: 991 76-35; факс: 991 76-23.

18.03.2010