Район „Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем иа свободни, нежилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци"

Район „Кремиковци"

На основание чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 30, ал.З и чл. 31, ал.1. ал.2 и ал.З от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № РД-09-172/05.02.2010 г. на Кмета иа Столична община, обявява конкурс:

1. За отдаване под наем иа свободни, нежилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци", съгласно обявата на информационното табло иа района.
*Конкурс „К-9-03.20КР”

  • ОБЕКТ № 1 - Едноетажна сграда е площ 450 кв.м. и терен с площ - 1 490 кв.м., представляваш УПИ I, кв.38, находящи се в р-н „Кремиковци”, кв. Враждебна, за медицински център.

Начална конкурсна месечна наемна цена - 2 623 лв., без ДДС.

  • ОБЕКТ № 2 - Поземлен имот № 000027, с площ 2 155 кв.м., находящ се в р-н „Кремиковци”, кв. Челопечене, м. „Дево мост”, за паркинг.

Начална конкурсна месечна наемна цена — 30 лв., без ДДС

2. Цена на конкурсната документация: 60.00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 120.00 лв.

4. Място ча закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване - район “Кремиковци”, кв. Ботунец 1870. ет. 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие /лично или чрез пълномощник /: Център за административно и информационно обслужване — район „Кремиковци”, кв. Ботунец - 1870, ет. 1, до 21.04.2010 г. включително - всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

6. Място, дата и час за провеждане на конкурса: Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870, 22.04.2010 г. от 10:00 часа.

7. Организатор на конкурса: СО-район “Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, тел.: 994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

 

КMЕТ НА РАЙОН “КРЕМИКОВЦИ”
/Ивайло Панев/

25.03.2010