Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 50 кв.м. /бившо кметство/, находящо се в с. Лозен
Столична община – район „Панчарево”,
1137, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52

продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 50 кв.м. /бившо кметство/, находящо се в с.Лозен, УПИ-ІІ,кв.50,АОС №2907/30.11.2009 г.
 
Помещението се отдава за офис.
 
Начална конкурсна цена – 230 лв. /двеста и тридесет лева/ без ДДС.
 
Цена на конкурсната документация : 100 лв. /сто лева / с ДДС.
 
Място за закупуване на конкурсни книжа - с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52. Краен срок за закупуване - 16.00 ч. на 07.04.2010 г.
 
Краен срок за подаване на оферти - 16.00 ч. на 07.04.2010 г.
 
Гаранция за участие в конкурса: 300 лв. /триста лева/.
 
Конкурса ще се проведе на 08.04.2010 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52.
 
Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52, ет.2, ст.203, тел.: 97-60-522, е-mail: georgievapancharevo@abv.bg.
 
 
ЗА КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”:
/СТЕФКА РИЗОВА/

Заповед № РД-09-61/10.03.2010г.
22.03.2010