Район "Кремиковци" - обществено обсъждане на:„Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на м.„Горни Богров”, кв.23, за имот с идентификатор 16448.7721.242, нов УПИ XI-242 - „за магазини и обществено хранене”

05.04.2017

Район ”Витоша” - обществено обсъждане на проект за План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори от КККР : 68134.1970.4424, 68134.1970.4425, 68134.1970.4426, 68134.1970.4427, 68134.1970.4428, 68134.1970.4429 кв. 19, местност „Ботаническа градина”

16.03.2017

Район „Панчарево” - обществено обсъждане на проект за: ПУП-парцеларен план за изграждане на въздушна кабелна линия СрН 20 kv за нов БКТП в ПИ с идентификатор 14831.6509.3106 и въздушна кабелна линия НН за захранване на жилищни сгради в м. Терасите

14.03.2017

Район „Кремиковци” - обществено обсъждане на „Проект на план за регулация и застрояване по чл. 17 ЗУТ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци”

13.02.2017

Район „Кремиковци” - обществено обсъждане на „Проект за план за регулация застрояване по чл. 22, ал. 4 ЗУТ и план схеми на мрежите и съорьженията на техническата инфраструктура на м. кв. Кремиковци - жилищен комплекс

13.02.2017

Район „Нови Искър” - обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на м. „с. Локорско“, „Нови Искър“

13.02.2017

Столична община - обществен достъп до Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на Столична община 2015 – 2020 г.

10.02.2017

Район „Панчарево” - обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план: „Изменение на план за регулация и застрояване в следния териториален обхват УПИ XV-2216

18.01.2017

Район „Панчарево” - обществено обсъждане на проект за: ПУП-ИПРЗ на УПИ I - „За озеленяване“ кв. 54, м. в.з. „Косанин дол“, район „Панчарево“

13.01.2017

Район „Триадица” - обществено обсъждане на „Виза за проектиране на реконструкция и частично възстановяване на част от групов архитектурен комплекс - паметник на културата „Софийски арсенал” в Музей на съвременното изкуство „Софийски арсенал”

12.01.2017

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...