Район "Овча купел" обявява обществено обсъждане на проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и УПИ ХХІ и улица-тупик о.т.8а÷о.т.8б÷8в÷8г в кв.125 м. Факултета

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК18-РД09-153/16.05.2018 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 29.05.2018 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136в, ет. 2 ще се представи проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ХVІ, УПИ ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ и УПИ ХХІ и улица-тупик о.т.8а÷о.т.8б÷8в÷8г в кв. 125 м. Факултета.

Проектът е изложен в сградата на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1  и е качен на сайта на района.

Допълнителна информация може да се получи в понеделник и четвъртък между 14 и 16 ч. в стая № 35 на административната сграда на район „Овча купел”,  ет. 2.

До 08.06.18 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg , които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 14.06.18 г. от 17.00ч. ще се проведе обществено обсъждане в заседателната зала на бул. ”Цар Борис ІІІ” №136В, ет. 2.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Заповед РОК18-РД09-153/16.05.2018 г.
Обяснителна записка
Карта 1
Карта 2
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА 29.05.2018 Г.

Аудиозапис от представяне на проекта, проведено на 29.05.2018 г.
Протокол от 29.05.2018 г.


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.06.2018 Г.

Протокол от 14.06.2018 г.


СТАНОВИЩА

Становище на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (публикувано на 07.06.2018 г.)
Становище на Валерий Джерманов (публикувано на 14.06.2018 г.)

16.05.2018