Обществено обсъждане за представяне на издадена от главен архитект на Столична община виза за инвестиционно проучване и проектиране на 4 (четири) броя временни едноетажни обекти – градински център със зала за посетители (туристически център и заведение за хранене) в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н „Банкя" (попадащ в част от УПИ „за правителствен балнеосанаториум”, м. „Купен дол...

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район "Банкя" – СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РД09-124/14.05.2018 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за представяне на издадена от главен архитект на Столична община виза за инвестиционно проучване и проектиране на 4 (четири) броя временни едноетажни обекти – градински център със зала за посетители (туристически център и заведение за хранене) в ПИ с идентификатор 02659.2251.24 по КККР на р-н „Банкя"' (попадащ в част от УПИ „за правителствен балнеосанаториум”, м. „Купен дол – гр. Банкя”).

Представянето на визата ще се състои на 29.05.2018 г. (вторник) от 17.00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на виза за инвестиционно проектиране граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок (до 11.06.2018 г.), не се разглеждат.

С визата за инвестиционно проектиране, предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя ", като допълнителна информация по нея, във времето за изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова, главен архитект на СО – район "Банкя", и Албена Цветанова, гл. специалист, отдел УТКРКС в СО – район "Банкя".


Заключителната дискусия ще се проведе на 14.06.2018 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.


Заповед № РД09-124/14.05.2018 г.

Виза за проектиране

15.05.2018