Район "Овча купел" обявява провеждане на обществено обсъждане на виза за проектиране на детска площадка в зона „Тго“ в УПИ II – за хотел, ресторант и озеленяване

 

На основание чл. 20 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС и Заповед № РОК18-РД09-157/18.05.2017 г. на кмета на СО – район "Овча купел", за провеждане на обществено обсъждане на: детска площадка в УПИ II – за хотел, ресторант и озеленяване (ПИ 68134.4140.9071) – общинска собственост в кв. 2, м. Кв. "Суходол".


Становище на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД (публикувано на 07.06.2018 г.)

 

22.05.2018