Район "Панчарево" ще проведе обществено обсъждане на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I: гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП (нов) от кв. 65 (нов), нова улица от о.т. 68 до о.т. 68ж. Изменение на план за регулация за УПИ IV, кв. 18: за озеленяване и църква. Изменение на плана за улична регулация между о.т. 72, о.т. 71а и о.т. 70а, план за...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за провеждане на обществено обсъждане

 

СО – район „Панчарево“,  на основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и § 24 от ПЗР на ЗИД на ЗУЗСО, вр.чл. 128,  ал. 1 и 2 от ЗУТ, вр. чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО, чл. 13 – 18 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столична община от 2007 г. и в изпълнение на Заповед № РПН18-РД09-51/18.05.2018 г. на кмета на СО – район „Панчарево“, съобщава, че на 25.05.2018 г. от 10.00 ч. в кметството на с. Пасарел, с адрес: с. Пасарел, ул. "Ракита" № 2, ще се проведе представяне на проект за обществено обсъждане на: ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I: гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП (нов) от кв. 65 (нов), нова улица от о.т. 68 до о.т. 68ж. Изменение на план за регулация за УПИ IV, кв. 18: за озеленяване и църква. Изменение на плана за улична регулация между о.т. 72, о.т. 71а и о.т. 70а, план за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, с. Пасарел, район „Панчарево“.    

Съгласно разпоредбата на чл. 15, т. 2 от Наредбата срокът за изготвяне и представяне на писмени становища е 14-дневен, считано от 25.05.2018 г. до 07.06.2018 г. вкл.

Писмените становища могат да се подават както в деловодството на СО – район "Панчарево", така и в кметство „Пасарел“.

Заповед № РЛН18-РД09-51/18.05.2018 г.

 

23.05.2018