Район "Панчарево" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП – ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т. 622А до о.т. 622Б, кв. 29А, с. Лозен, район "Панчарево"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Панчарево" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РПН18-РД09-44/08.05.2018 г. на кмета на район "Панчарево" – СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за: ПУП – ПРЗ за ПИ 44063.6231.2516, за образуване на нов УПИ II-2516 „за жс“ и създаване на задънена улица от о.т. 622А до о.т. 622Б, кв.29А, с. Лозен, район "Панчарево".

Представянето на проекта ще се извърши от представител на възложителя и от проектанта,  и ще се състои на  17.05.2018 г. от 18.00 ч. на 17.05.2018 г. от 18.00 ч. в кметството с. Лозен, ул. „Съединение“ № 112.

След представянето на проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Панчарево", ул. „Самоковско шосе“ № 230, на електронната поща на районната администрация so_pancharevo@abv.bg  и в кметството на  с. Лозен. Становища, постъпили след определения срок –  до 25.05.2018 г., не се разглеждат.

След представянето на проекта същият ще се намира в СО – район "Панчарево", като допълнителна информация по проекта, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Надежда Игнатова – главен архитект на район "Панчарево", и Петранка Брайнова – гл. специалист, отдел УТК в СО – район "Панчарево".

Заключителната дискусия ще се проведе на 31.05.2018 г. от 18:00 ч. в кметството на с. Лозен.

Приложения:

Заповед РПН18-РД09-44/08.05.2018 г.

Обяснителна записка

Графика 1

Графика 2

 

 

 

09.05.2018