Район „Искър“ обявява провеждане на обществено обсъждане на ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРРЗПЖК) за местност „Дружба-2 -II част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“ и „Крайречен булевард“, задно с план-схеми на инженерната инфраструктура

На основание чл. 22. ал. 4 от Закона за устройство па територията (ЗУТ) по реда на чл. 4, ал. З, чл. 8, ал. 1, т. З и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане иа обществени обсъждания (НРНПОО), приети с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с провеждане на обществено обсъждане на ПУП – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс (ПРРЗПЖК) за местност „Дружба-2 -II част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“ и „Крайречен булевард“, задно с план-схеми на инженерната инфраструктура.

Заповед РИС18-РД56-65/04.05.2018 г.

09.05.2018