Район „Красно село“ обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и изменение на план за регулация за УПИ VІІІ–за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. "Красно село – Плавателен канал – Север"

Район „Красно село“, по реда на чл. 20, ал. 2 от от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, съобщава, че е издадена Заповед № РКС18-РД09-232/30.04.2018 г. на кмета на район „Красно село“ за провеждане на обществено обсъждане на Проект за изменение на план за регулация и застрояване за УПИ І-146, за общ. обсл., магазини, ЖС, ПГ и трафопост и изменение на план за регулация за УПИ VІІІ– за озеленяване в режим на Тго, кв. 312ж, м. „Красно село – Плавателен канал – Север“ по плана на гр. София.
Представянето на проекта ще се проведе на 10.05.2018 г. от 18,00 ч. в заседателната зала на II етаж на район "Красно село" на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III " № 124.
Заключителната дискусия на обществено обсъждане  ще се проведе на 30.05.2018 г. от 18,00 ч. в заседателната зала на II етаж на район "Красно село" на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III " № 124.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заповед РКС18-РД09-232/30.04.2018 г.
2. Обяснителна записка
3. Изменение на застрояване
4. Изменение на регулация
5. Идеен проект Парк 1
6. Идеен проект Парк 2
7. Експертна оценка по чл. 19 от ЗУЗСО

 

30.04.2018