Публикувано на 13.06.2024 г.

Списък с проектни идеи, недопуснати до  приоритизация (Приложение П.6)


​​​​​​
ПОКАНА​​​​​​


Столична община организира информационно събитие за представяне на възможностите за кандидатстване за финансова подкрепа по Приоритет 1 на Програма за „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“

Събитието ще се проведе на 15 април 2024 г. от 10:30 ч. в Зала 1 на ул. „Сердика“ № 5, ет. 3, направление „Архитектура и градоустройство“.

Събитието е открито за всички заинтересовани страни, които са допустими бенефициенти по програмата.
По време на срещата екип на Столичната община ще представи изискванията за кандидатствате по Програмата, както и своите намерения за участие в процедурата за подбор. Заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи, съвместно с общината.

 

Информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г. организира информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021 – 2027 г.

Събитието ще се проведе онлайн на 10.04.2024 г. от 10:00 ч. чрез платформата Webex на следния линк:
https://mrdpw-bg.webex.com/mrdpw-bg/j.php?MTID=m323e6a9165e5d6d37eda375343670648

За участие в срещата не е необходима предварителна регистрация, но с оглед капацитета на платформата Webex, броят на участниците в информационното събитие е възможно да бъде ограничен по технически причини.

Какви документи трябва да бъдат приложени при кандидатстването?

При кандидатстване кандидатът следва да представи по електронен път всички изискуеми документи, както следва:

Приложение А1

Формуляр за кандидатстване с проектна идея (Попълва се съгласно "Указанията за попълването" на всеки раздел и/или поле във формуляра)

Приложение А1.1

 

Приложение към формуляра за кандидатстване за принос на проектната идея към специфичните изисквания за разпределение на бюджета (Попълва се страница „Приложение А1.1 съгласно указанията на страница „Указания за попълване“ във файла)

Приложение А2

Декларация за информирано съгласие

Приложение А3

Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на проектна идея/проектно предложение по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021– 2027, ако е приложимо (Образецът може да бъде допълван в зависимост от нуждите на партньорите, включително във връзка с конкретни финансови или други ангажименти по подготовката и изпълнението на проектите) – прикачва се файл във формат .pdf или архивиран файл във формат .rar

Приложение А4

Тест за държавни помощи – Контролен лист – прикачва се файл във формат MS Word

В случай на мерки за социална инфраструктура

Решение на Общинския съвет за одобрение на предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво по чл. 41, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги – прикачва се сканиранo във файл формат .pdf или архивиран файл във формат .rar

 

Може да изтеглите формулярите от страницата на следния адрес:
https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24