Публикувано на 13.06.2024 г.

Списък с проектни идеи, недопуснати до  приоритизация (Приложение П.6)


​​​​​​
ПОКАНА​​​​​​


Столична община организира информационно събитие за представяне на възможностите за кандидатстване за финансова подкрепа по Приоритет 1 на Програма за „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“

Събитието ще се проведе на 15 април 2024 г. от 10:30 ч. в Зала 1 на ул. „Сердика“ № 5, ет. 3, направление „Архитектура и градоустройство“.

Събитието е открито за всички заинтересовани страни, които са допустими бенефициенти по програмата.
По време на срещата екип на Столичната община ще представи изискванията за кандидатствате по Програмата, както и своите намерения за участие в процедурата за подбор. Заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи, съвместно с общината.

 

Информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г. организира информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021 – 2027 г.

Събитието ще се проведе онлайн на 10.04.2024 г. от 10:00 ч. чрез платформата Webex на следния линк:
https://mrdpw-bg.webex.com/mrdpw-bg/j.php?MTID=m323e6a9165e5d6d37eda375343670648

За участие в срещата не е необходима предварителна регистрация, но с оглед капацитета на платформата Webex, броят на участниците в информационното събитие е възможно да бъде ограничен по технически причини.

Какви дейности финансира Програмата?

Допустимите дейности са разделени в следните групи мерки по Програмата:

Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност:

 • Инфраструктура за бизнес и предприемачество (вкл. сгради);
 • Бизнес и индустриални паркове;
 • Инфраструктура за иновации и развитие на МСП.

Енергийна ефективност:
Мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни и обществени  сгради, вкл. студентски и ученически общежития:

 • Кампании за повишаване на осведомеността и всички видове мерки за ЕЕ в сградите, вкл. конструктивно (и сеизмично) укрепване;
 • Системи за отопление и климатизация;
 • Интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място;
 • Оборудване за зареждане на електромобили;
 • Цифровизация на сградите;
 • Зелена инфраструктура и др.

Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност:
Инвестиции в инфраструктура и оборудване за устойчива мобилност, вкл., но не само: 

 • Разработване/актуализация на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ);
 • Въвеждане на интелигентни транспортни системи и др. мерки за дигитализация на транспорта;
 • Подмяна на подвижния състав на обществения транспорт с екологично чист;
 • Зарядна инфраструктура за чисти превозни средства;
 • Велосипедна и пешеходна мрежа;
 • Транспортна инфраструктура, вкл. улици и съоръжения във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт (този вид мерки ще бъде финансиран чрез област на интервенция 168 „Физическо възстановяване и сигурност на обществени пространства“); 
 • Мерки за подобряване на достъпността и безопасността на транспорта;
 • Подобряване на връзките между градски, междуградски автобусен, железопътен, въздушен, вътрешноводен и морски транспорт, като част от реализиране на интермодални превози и др.

Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност:

 • Подобряване на функционалните връзки между териториите чрез инвестиции в пътища от I, II и III клас от Републиканската пътна мрежа (съгласно чл. 3 от Закона за пътищата) на територията на 10-те градски общини извън TEN-T мрежата;
 • Инвестиции в местни общински пътища на територията на 10-те градски общини при солидна обосновка, демонстрираща подобряване на свързаността между териториите, създаване на функционални връзки и доказана необходимост от постигане на целите за социално включване и икономическо развитие;
 • Обособяване на ленти за велосипеден транспорт;
 • Мерки за цифровизация на транспорта по пътната мрежа с цел намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Всички видове мерки за пътна безопасност, ИТС, превенция и повишаване на осведомеността и др.;
 • Развитие на инфраструктура за алтернативни горива по новоизградените или модернизирани пътища.

Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства:

 • Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда и зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства;
 • Мерки за повишаване на сигурността, вкл. пътна безопасност и подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти;
 • Обновяване на квартали/специфични територии с неблагоприятни социално-икономически характеристики, при спазване на принципа за несегрегация.

► ​​​​​​​Образователна инфраструктура:

 • Образователна инфраструктура и оборудване (вкл. училищни автобуси) за предучилищно, училищно и висше образование, вкл. ученически общежития, както и детски ясли и градини, при спазване на принципите за несегрегация.

► ​​​​​​​Здравна инфраструктура:

 • Подпомагане на общопрактикуващи лекари (индивидуални и групови практики) с фокус върху отдалечените и труднодостъпни места;
 • Мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика (за мобилни кабинети могат да кандидатстват само здравни заведения или регионални здравни инспекции);
 • Обновяване на медицинската апаратура в болниците, свързана с диагностиката на сърдечно-съдови и онкологични заболявания;
 • Ново строителство на общинска здравна инфраструктура при солидна обосновка за необходимостта от допълнителен капацитет и в съответствие с картата на здравните услуги.

► ​​​​​​​Социална инфраструктура:

 • Изграждане и оборудване на нови социални услуги в общността за резидентна грижа за лица над трудоспособна възраст (без увреждания и с възможност за самообслужване) – част от реформата в Дългосрочната грижа – до 19 броя обекти с до 765 потребители (цифрите са на ниво Програма); 
 • Нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за резидентна грижа за възрастни хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянни медицински грижи, и възрастни хора, които не могат да се обслужват сами и се нуждаят от постоянни медицински грижи – част от реформата в Дългосрочната грижа – до 54 броя обекти с до 810 потребители (цифрите са на ниво Програма); 
 • Нови социални услуги в общността за спешно настаняване и осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация (временно настаняване за бездомни лица и семейства, и временно настаняване в безопасна среда за лица в кризисна ситуация и жертви на домашно насилие, жертви на трафик или непридружени деца) – до 22 броя обекти с до 190 потребители (цифрите са на ниво Програма);
 • Базирани в общността центрове за ранно детско развитие за подкрепа на деца и техните родители и семейства (предоставящи основно дейности за консултиране, обучение и терапия, както и работа в общността, застъпничество и посредничество) – до 30 броя обекти за до 1 000 деца и техните родители (цифрите са на ниво Програма).

► ​​​​​​​Жилищно настаняване:

 • Осигуряване на модерно и достъпно жилищно настаняване, вкл. и на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, вкл. роми;
 • Подкрепа за прилагане на иновативни подходи за финансиране на жилищната политика в общините;
 • Насърчаване на архитектурния дизайн и изграждането на жилища, прилагащи принципи за устойчивост на околната среда, със специално внимание към смекчаването и адаптирането на изменението на климата.

► ​​​​​​​​​​​​​​Култура, спорт и туризъм:

 • Спорт – Инфраструктура и оборудване за масов спорт (Инфраструктура за масов спорт е спортна инфраструктура, която е предназначена за ползване от широката общественост и не се ограничава само до професионални спортисти и спортни клубове);
 • Култура – Съхранение и развитие на културното наследство: инфраструктура и оборудване за културни организации, обекти и сгради, вкл. за създаване на ключови регистри и дигитализация на културни ценности; разработване на планове за опазване и управление на обектите на недвижимото културно наследство;
 • Туризъм – Съхранение и развитие на природното наследство, вкл. инвестиции в инфраструктура за планински туризъм (напр. хижи и заслони);
 • Туризъм – Общодостъпна дребномащабна инфраструктура и меки мерки за насърчаване развитието на местни забележителности и атракции, включително популяризирането на устойчиви форми на туризъм: екотуризъм (отговорно пътуване до природни места, без да се засяга дивата природа), селски туризъм (насърчаващ алтернативна заетост в селските райони), културен туризъм (развитие на културни забележителности и атракции, опазващи културното наследство, както и активно изживяване и участие в културни прояви и творчески процеси), крайбрежен и морски туризъм (с внимание към околната среда и местните традиции, свързани с рибарството и аквакултурите).