Публикувано на 13.06.2024 г.

Списък с проектни идеи, недопуснати до  приоритизация (Приложение П.6)


​​​​​​
ПОКАНА​​​​​​


Столична община организира информационно събитие за представяне на възможностите за кандидатстване за финансова подкрепа по Приоритет 1 на Програма за „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“

Събитието ще се проведе на 15 април 2024 г. от 10:30 ч. в Зала 1 на ул. „Сердика“ № 5, ет. 3, направление „Архитектура и градоустройство“.

Събитието е открито за всички заинтересовани страни, които са допустими бенефициенти по програмата.
По време на срещата екип на Столичната община ще представи изискванията за кандидатствате по Програмата, както и своите намерения за участие в процедурата за подбор. Заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи, съвместно с общината.

 

Информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г. организира информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021 – 2027 г.

Събитието ще се проведе онлайн на 10.04.2024 г. от 10:00 ч. чрез платформата Webex на следния линк:
https://mrdpw-bg.webex.com/mrdpw-bg/j.php?MTID=m323e6a9165e5d6d37eda375343670648

За участие в срещата не е необходима предварителна регистрация, но с оглед капацитета на платформата Webex, броят на участниците в информационното събитие е възможно да бъде ограничен по технически причини.

Как ще се оценяват проектните идеи?

Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 (ПРР) е предвидено да се осъществява на два последователни етапа:

  • Фаза 1 – Подбор на проектни идеи от териториалния орган – Звено и Комитет за подбор на проектни идеи на Столична община;
  • Фаза 2 – Провеждане на процедура за директно предоставяне на БФП (оценка на проектни предложения) от Управляващия орган (УО) на ПРР.

Основни етапи от Фаза 1 са следните стъпки:

Проектните идеи могат да бъдат предвидени за финансиране както само чрез БФП, така и чрез комбинирана подкрепа със средства от финансовите инструменти по Програмата.

Стъпките по-горе се прилагат за проектни идеи, в които всички дейности са предложени за финансиране с БФП, както и за проектни идеи с комбинирано финансиране в рамките на две отделни операции, при които част от дейностите се финансират с БФП, а друга част – с финансов инструмент.

Звеното за подбор на Столична община има право да изисква отстраняване на нередовности от кандидатите в рамките на процедурата за подбор.

Подробна информация относно План за интегрирано развитие на Столична община 2021 – 2027 г. (Програма за София) “ може да намерите на следния адрес: https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/

  • Публикуване на Указания за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 от страна на УО на ПРР и публикуване на покани за подбор на проектни идеи от страна на общините.
  • Подготовка и подаване на проектни идеи от заинтересованите страни, допустими бенефициенти по процедурата към общините.
  • Проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и приоритизация на подадените проектни идеи от страна на Звеното за подбор. На приоритизация подлежат само проектните идеи, които отговарят на критериите за АСД. Приоритизацията се осъществява съгласно 2 типа критерии – общи критерии, определени от УО на ПРР, осигуряващи съответствие с целите и приоритетите на ПРР и специфични за общината критерии, определени от Столична община и осигуряващи съответствие с целите и приоритетите на нейния ПИРО.
  • Разглеждане, обсъждане и гласуване от Комитета за подбор на приоритизираните от Звеното проектни идеи.
  • Изготвяне на основен и резервен списък с приоритизирани проектни идеи. Проектните идеи се нареждат в низходящ ред в основния списък според финалната оценка от приоритизацията им, а идеите, за които не достига финансов ресурс остават в резервния списък.