Инвестиционно предложение от "Тера Пресанс" ООД за: „Топлозахранване и абонатна станция, за жилищна сграда с гаражи в УПИ VI-141, кв. 145, м. Подуяне-Център, ул. „Франсис де Пресансе“ № 14"

11.09.2018

Инвестиционно предложение за: „Промяна на предназначението и преустройство на част от полуподземния етаж в медецински кабинет за извънболнична помощ – амбулатория за специализирана медицинска помощ – неврология“

10.09.2018

Инвестиционно предложение на „АЙВЕКС“ ЕООД за: „Жилищна сграда с преходна етажност (3, 4, 5) и височина променлива 10,00; 12,00; 15,00 м с подземни гаражи, находяща се в гр. София, м. „Студентски град”

04.09.2018

Инвестиционно предложение на „БУЛ БИО – НЦЗБП“ ЕООД за: „Въвеждане 300L биореактор за култивиране на щам CLOSTRIDIUM TETENI и на 300L биореактор за култивиране на щамове BORDETELLA PERTUSSIS”, с местоположение бул. „Янко Сакъзов“ № 26

04.09.2018

Инвестиционно предложение на ”КРИС КОМЕРС 2015” ЕООД за изграждане на: “Преместваем обект (фургон) за съхранение на части (елементи) за метално фасадно скеле” в с. Лозен, м. Ефенди мост, р-н "Панчарево"

04.09.2018

Започва маркирането на опасни, сухи и гнили дървета в Зона 2 от "Борисовата градина"

02.09.2018

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

27.08.2018

Инвестиционното предложение за: "Сграда с автосервиз, магазин и кабинети в УПИ Х-2722 /ПИ 68134.1500.2722/, кв. 55, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“ – Столична община"

27.08.2018

Инвестиционно намерение за построяване на: "Сграда с магазини, складове, офиси и жилища в ПИ с идентификатор 68134.8553.1763 по КККР на район "Кремиковци", кв. 5, местност Враждебна, Столична община"

27.08.2018

Инвестиционно предложение за: „Временно съхраняване на опасни отпадъци, с общ капацитет над 50 тона на денонощие" на площадка с местонахождение: Столична община, гр. София, район "Сердика", жп гара София-Север, ПИ № 68134.505.150

27.08.2018