Инвестиционно предложение за: „Изместване на топлопровод 2 ф426 мм, преминаващ през УПИ V-3128, кв. 73, м. "Студентски град", СО, район "Студентски", гр. София“

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„АЛНУАИМИ ГРУП“ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 85,

ЕИК: 2 0 3 8 2 4 2 8 1,

представлявано от управителя Росица Петрова Черкезова –  Възложител

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изместване на топлопровод 2 ф426 мм, преминаващ през УПИ V-3128, кв. 73, м. "Студентски град", СО, район "Студентски", гр. София“

 

За контакти : Лена Григорова – мобилен телефон 0898 507 246.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 


Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


 
15.08.2018