Инвестиционно предложение за: "Построяване на три еднофамилни къщи в имот с идентификатор 04234.6962.6 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", местност „Джерджов дол“, Столична община"

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието, върху околната среда – ОBOC (обн. ДВ бр. 25/2003 г.), „Три хоум“ ООД

ЕИК 205014447, с адрес: гр. София, район "Триадица", ул. "Нишава” № 105, вх. А, ет. 1, ап. 1
 

СЪОБЩАВА
 

на населението в СО – р-н "Панчарево", че има инвестиционно намерение за: Построяване на три еднофамилни къщи в имот с идентификатор 04234.6962.6 по КККР на с. Бистрица, район "Панчарево", местност „Джерджов дол“, Столична община.

 

За контакти и информация по инвестиционното намерение: инж. Светла Толева – 0884762860

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III" № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg


Приложение: Информация по чл.4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

 

08.08.2018