Район „Панчарево” провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 50 кв.м. /бившо кметство/, находящо се в с. Лозен

16.02.2010

Столичната община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – част от приземен етаж в сградата на 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков” – ж.к. „Дружба” 2 ч. , район „Искър” за учебно заведение

15.02.2010

Столичната община удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Мансарден обгорял апартамент № 18, находящ се на ул. „Криволак” № 48, вх. ІІ, ет.3, район „Лозенец”

11.02.2010

Район “Триадица” обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда, с административен адрес: гр.София, ул. “Цар Самуил” № 19

08.02.2010

Район "Връбница" продължава конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 74-то СОУ ”Гоце Делчев”

05.02.2010

Район “Младост” обявява конкурс по документи за отдаване под наем на общински имоти, намиращи се на територията на общината

02.02.2010

Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на приземния етаж в административната сграда на район „Красна поляна

02.02.2010

Столичната община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, блок 84, ж.к. „Красна поляна”, заедно с мястото върху който е изграден

26.01.2010

Район "Банкя" обявява конкурси с за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост на територията на район „Банкя

26.01.2010

Район "Връбница" продължава конкурса за организиране на ученическо столово хранене в 74-то СОУ ”Гоце Делчев”, находящо се на територията на район "Връбница"

25.01.2010