Район „Панчарево” провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 50 кв.м. /бившо кметство/, находящо се в с. Лозен

СО - Район „Панчарево”

в изпълнение на Заповед № РД-09-149/05.02.2010 г. на Кмета на Столична община, провежда публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ помещение с обща площ 50 кв.м. /бившо кметство/, находящо се в с. Лозен, УПИ-ІІ, кв.50, АОС № 2907/30.11.2009 г.

Помещението се отдава за офис.

Начална конкурсна цена - 230 лв. /двеста и тридесет лева/ без ДДС.

Цена на конкурсната документация: 100 лв. /сто лева /с ДДС.

Място за закупуване: район „Панчарево”, с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52.

Краен срок за закупуване на документация: 16.00 ч. на 18.03.2010 г.

Краен срок за подаване на оферти: 16.00 ч. на 18.03.2010 г.

Гаранция за участие в конкурса: 300 лв. /триста лева/.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

Конкурсът ще се проведе на 19.03.2010 г. от 10.00 ч. в административната сграда на Район “Панчарево”: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 52.

Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” №52, ет.2, ст.203, тел.: 97-60-522, e-mail: georgievapancharevo@abv.bg.

 

КМЕТ НА РАЙОН “ПАНЧАРЕВО”:
/СВЕТОСЛАВ МИТРЕВ/

16.02.2010