Район "Връбница" продължава конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 74-то СОУ ”Гоце Делчев”

СО – район Връбница,
бул. „Хан Кубрат”, бл.328, вх.Б,

на основаниет.6 от Заповед РД-09-1893/26.11.2009 г. на Кмета на Столична община, продължава конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 74-то СОУ ”Гоце Делчев”.

І. Предмет на конкурса: отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост на територията на район Връбница.

1.1 Ученически стол и бюфет в сградата на 74-то СОУ ”Гоце Делчев” , ж.к.Връбница 1, с обща площ – 530.70 кв.м., АОС №8/13.12.1996 г. за осъществяване на ученическо столово хранене.

Начална конкурсна цена: 193.42 лв. /без ДДС/ месечно.

Срок за отдаване под наем: 2 /две/ учебни години.

ІІ. Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО - Район Връбница, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, ет.1, стая № 104 до 16.00 часа на 03.02.2010 г.

Цена на конкурната документация: 80.00лв./с влючен ДДС/.

Гаранция за участие в конкурса: 200.00 лв.

ІІІ. Срок за подаване на документи до 16.00 часа на 09.02.2010 г.в сградата на СО - район Връбница, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, ет.1, стая № 102.

ІV. Разглеждане и оценяване на предложенията: 10.02.2010 г. от 10.00 часа в сградата на СО - район Връбница, ет.4, стая № 402.

Телефон за връзка: 495-77-53;54;56

05.02.2010