Район „Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на приземния етаж в административната сграда на район „Красна поляна

Столична община - Район „Красна поляна",

на основание Заповед № РД-09-08-84/30.11.2009 година на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на приземния етаж в административната сграда на район „Красна поляна", представляващ помещение с площ от 50.00 квадратни метра.

Начална месечна наемна цена от 125.00 лева без ДДС.

Размерът на гаранцията за участие е 100.00 /сто/лева.

Крайният срок за закупуване и за подаване на офертите за участие е до 16.00 часа на 22.02.2010 година в сградата на район „Красна поляна", ул. „Освобождение" № 25.

Цената на конкурсната документация е 60.00 /шестдесет/ лева.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна", ул, „Освобождение" № 25 на 24.02.2010 година от 10.00 часа.

Адрес и телефон за информация: гр. София, ул. „Освобождение" № 25, тел.: 921 72 25 - Теменуга Василева.

 

КМЕТ НА РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
/ИВАН ЧАКЪРОВ/

02.02.2010