Район “Триадица” обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда, с административен адрес: гр.София, ул. “Цар Самуил” № 19

Район “Триадица”- СО

обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда, с административен адрес: гр.София, ул. “Цар Самуил” № 19, със застроена площ от 20.08 кв.м. , съгласно АОС № 1341/05.03.2008 г. на СО Район "Триадица".

Начална конкурсна цена – 245 лв. на месец без ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 25 /двадесет и пет/ лева без ДДС, внесена в касата на СО – Район “Триадица”.

Документация за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа в срок от 10.02.2010 г. до 26.02.2010 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” №54, ет.2, стая №205.

Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” №54, ет.1, стая №103, е до 15.30 часа на 26.02.2010 г.

Конкурсът ще се проведе на 01.03.2010 г. от 14.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая №301.

Телефон за информация: 02/8054108

08.02.2010