Район "Банкя" обявява конкурси с за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост на територията на район „Банкя
Столичната община - район "Банкя"


СО - Район „Банкя"- гр. Банкя , ул. „Цар Симеон„ № 1, тел.: 9977212 /8/ в изпълнение на Заповеди с № РД 09-34 / 12.01.2010 г. и № РД 09- 35 /12.01.2010 г. на Кмет на Столична община на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 19 от НРПУРОЙ и чл. 30, ал. 1 и чл.31, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, обявява конкурси с предмет: Отдаване под наем на следните имоти - частна общинска собственост на територията на район „Банкя„:

I. Отдаване под наем за срок от 1 / една / година на следният свободен нежилищен имот - частна общинска собственост актуван с АОС№ 691/ 22.12.200б г. на район „Банкя":

Помещение със застроена площ - 61.15 кв. м., заедно с прилежащ терен - 190 кв. м., находящ се на ул. „Тракия", кв. 116 по плана на гр. Банкя.

Начална конкурсна месечна наемна цена на помещението и прилежащият терен - 339.00 лв.без ДДС.

II. Отдаване под наем за срок от 3 /три / години на следният свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, актуван с АОС N° 88 / 03.06.1997 г. на район „Банкя":

Магазин със застроена площ 70 кв. м., находящ се на ул. „Христо Смирненски„ на ъгъла с ул. „Пирот", УПИ VI - ГНС, кв. 85 по плана на гр. Банкя.

Начална конкурсна месечна наемна цена - 178.00 лв., без ДДС.

Място за закупуване на конкурсната документация за всеки един от обектите - сградата на СО - Район „Банкя", отдел „УОСЖФ", ет. 3, стая № 304, срещу 100 лв. без ДДС, внесени в касата на районната администрация за 1 бр. от документацията.

Срок за закупуване на конкурсната документация - 22.02.2010 г.

Срок за подаване на оферти за участие в конкурсите - 22:02.2010 г., 16.00 часа в деловодството на район „Банкя", гр. Банкя, ул."Цар Симеон „№ 1.

Гаранция за участие в конкурсите за всеки един от обектите - парична сума в размер на 200 лв., без ДДС,вносима в касата на районната администрация в срок до 22.02.2010 г.

Място, дата и час на провеждане на конкурсите - район „Банкя", ул. „Цар Симеон „№ 1 - 23.02.2010, 10.00 часа - за обект по т. II /магазин със застроена площ 70 кв. м./, находящ се на ул. „Христо Смирненски" на ъгъла с ул. „Пирот", УПИ VI - ГНС, кв. 85 по плана на гр. Банкя и 23.02.2010 г., 11.30 часа - за обект по т. I / помещение със застроена площ 61.15 кв. м., заедно с прилежащ терен - 190 кв.м /, ул. „Тракия", кв. 116 по плана на гр. Банкя.

26.01.2010