Oбществено обсъждане на Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София и Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София

23.01.2018

Столична община обявява обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“

22.01.2018

Район „Витоша” – СО ще проведе обществено обсъждане на Виза за изграждането на временен строеж на открита спортна площадка, обслужване на посетители и паркиране в незастроен поземлен имот

11.01.2018

Район "Слатина" обявява представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв. 92, м. „Христо Смирненски – Слатина” за жс, магазини, гаражи и жилищно строителство

15.12.2017

Район „Възраждане“ обявява обществено обсъждане на Виза за проучване и проектиране на обект: сграда за обслужване на посетителите с височина до 10,00 м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион

14.12.2017

Проект за подова мозайка „Витоша“ на проф. д-р Боян Добрев за поставяне на бул. „Витоша”

14.12.2017

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на временен обект за спортни дейности – открити тенис кортове и спомагателна постройка към тях

13.12.2017

Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект на паметник на инж. Богдан Личев

12.12.2017

Район „Слатина‟ ще проведе представяне на подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за кв. 211а, м. „Христо Смирненски – Слатина‟ за паркинги, детски площадки, ОЖС, ЖС и обществено обслужване

08.12.2017

Район „Студентски” ще проведе представяне на проект за Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 274, м. „Студентски град“ за образуване на нов УПИ V-5058 ЗА ЖС, ОБЩЕЖИТИЕ, ОО, МАГАЗИНИ, ПГ И ТП

08.12.2017

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...