Район "Възраждане" обявява представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на района

 

ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, кметът на район „Възраждане“ Савина Савова издава заповед № РВЕ17-РД09-248/17.11.2017 г., с която се разпорежда за провеждане на представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Възраждане”  СО в м. „Зона Б – 18“ и м. „Зона Б – 5“, в границите между бул. „Сливница“, бул. „Константин Величков“, бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Гюешево“, ул. „Партений Нишавски“, ул. „Българска морава“, ул. „Камен Андреев", ул. „Добруджански край“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ – ул. „Опълченска" и ул. „Димитър Петков“, на 27.11.2017 г. (понеделник) от 18.00 часа в сградата на район „Възраждане" – бул. „Александър Стамболйски" № 62, в Зала № 6 на ІІ етаж. Писмените становища по схемата – предложение за разширение на „Зелената зона“ за почасово паркиране на територията на район „Възраждане“ – СО в м. „Зона Б – 18" и м. „Зона Б – 5“, се адресират до кмета на район „Възраждане“ – СО и се подават в Деловодството на района в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от представяне на схемата. Становищата трябва да съдържат общ коментар и конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти. Становища, постъпили след определения срок, не се приемат. При постъпване на писмени становища, същите се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на кмета на район „ Възраждане“ – СО, която да изготви обобщаващ доклад.
С цитираната по-горе заповед се определя инж. Виолета Юрукова да дава допълнителна информация по времето на изготвяне на становищата. За връзка с инж. Виолета Юрукова – тел. 02 980 58 75.

Общественото обсъждане  ще приключи със заключителна дискусия на 11.12.2017 г. (понеделник) от 18:00 ч. в сградата на район „Възраждане“, в Зала № 6 на ІІ етаж.  За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, и екипа, разработил проекта за почасово паркиране на територията на район "Възраждане“.

Заповедта е оповестена чрез издаване на обявление на информационното табло в сградата на районната администрация, на официалния уеб сайт на Районa www.so-vazrajdane.bg, в профила в социалната мрежа на района, в единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на СО. Информация за обявлението се изпраща на управителите на ЕС/Сдружения в описания по-горе район.

КАРТА

 

 

23.11.2017