Район „Слатина‟ ще проведе представяне на подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за кв. 211а, м. „Христо Смирненски – Слатина‟ за паркинги, детски площадки, ОЖС, ЖС и обществено обслужване

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 20.12.2017 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ № 67 ще се проведе представяне на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 211а, м. „Христо Смирненски – Слатина‟, УПИ ІV за ЖС, паркинги и детски площадки, V – за ОЖС, VІ – 11 за ЖС, VІІ – 12 за ЖС и обществено обслужване и VІІІ – за ОЖС; улица тупик от о.т. 114а до о.т. 114б до о.т. 114д на основание Заповед № РСЛ17-РД09-454/07.12.2017 г. на кмета на СО – р-н „Слатина‟.
Желаещите да се запознаят предварително с проекта могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ № 67.

Заповед № РСЛ17-РД09-454/07.12.2017 г.
Заповед за обществено обсъждане – допълнение

Предварителен проект

___________________________________________________________________________________________________

Публикувано на 22.01.2018 г.

Протокол от проведено обществено обсъждане на 10.01.2018 г.
Протокол от проведено обществено обсъждане на 16.01.2018 г.

08.12.2017